Om REFØ

Fagcenter - Den Regionale Føringsstruktur

Om REFØ

I aftale om forsvarets ordning 2005-2009 er det besluttet at opstille en regional føringsstruktur bestående af personel af reserven. Denne føringsstruktur skal føre de menige, som står til rådighed for samfundet i en treårig periode efter aftjeningen af de 4 måneders værnepligt. Det menige personel, som står i dette totalforsvarsregister, kan aktiveres af politikkerne, hvis samfundet får brug for styrken. Personellet er ikke samlet i enheder, men udelukkende registreret som enkeltpersoner og fordelt på postnumre. Når et antal personer fra totalforsvarsregistret besluttes aktiveret, skal der være et antal føringskadre til rådighed til føring af disse styrker. Herudover indgår der stabspersonel ved totalforsvarsregionerne.

For det menige personel i totalforsvarsregistret planlægges der ikke for mønstringer eller øvelsesvirksomhed. Uddannelses- og øvelsesvirksomhed for føringskadrerne gennemføres derfor i stor udstrækning som et samspil med hjemmeværnets enheder.

Samtidigt med de udfordringer og opgaver som føringsstrukturen giver, er den regionale føringsstruktur også en af mulighederne for at personel af reserven kan bevare en tilknytning til og et engagement i forsvaret.

Opgaverne for Totalforsvarsstyrken. Opgaverne til totalforsvarsstyrken kan være mangeartede afhængig af, hvad styrken politisk aktiveres til. Men som eksempler på mulige opgaver kan nævnes:

 • Bevogtning af samfundsvigtige installationer.
 • Overvågning og trafik-/adgangskontrol.
 • Hjælp til redningsberedskabet:
  • Redning/katastrofeindsats.
  • Brandbekæmpelse. 
  • Miljøassistance.
 • Anden hjælp til politiet:
  • Evakuering af civile.
 • Støtte til hjemmeværnet:
  • Afløsning eller supplement.

En aktivering af dele af totalforsvarsstyrken vil medføre et uddannelsesbehov for det menige personel afhængigt af, hvilken opgavetype, det er, styrken skal anvendes til. Der vil derfor også i nogle tilfælde være en kortere uddannelsesperiode forud for egentlig indsættelse.

Uddannelse

Direktiv for uddannelse af TFS UAFD

Den regionale føringsstruktur skal som nævnt uddannes til føring af enheder i totalforsvarsstyrken. Personel i føringsstrukturen skal derfor bibringes kendskab til de nye uddannelsesområder indenfor brand, redning og miljø. Disse uddannelser gennemføres af den pågældende region eller distrikt sammen med tilsvarende uddannelser for hjemmeværnets personel. Eventuel supplerende føringsuddannelse gennemføres ligeledes ved den region eller det distrikt, som personellet er tilknyttet.

Kontraktforhold for personel i den regionale føringsstruktur. Personel i den regionale føringsstruktur designeres for en 4 årig periode til en funktion, hvortil der er knyttet ca. 20 indkommanderingsdage i perioden. Der udbetales ikke et fast rådighedsvederlag for at indgå i strukturen, men der ydes løn og variable ydelser svarende til den faktiske tjeneste og gældende regler. Herudover vil der være mulighed for at indgå aftaler om tjeneste ud over funktionen, f.eks. i forbindelse med instruktørvirke o. lign. ved henholdsvis totalforsvarsregionen og hjemmeværnsdistriktet.

Funktioner i den regionale føringsstruktur. Den regionale føringsstruktur opstilles i 45 underafdelingslignende kadrer samt personel til totalforsvarsregionernes stabe.

I en totalforsvarsunderafdeling indgår følgende funktioner:

 • 1 stk. - Underafdelingschef, kaptajn af reserven                       
 • 1 stk. - Næstkommanderende underafdeling, kaptajn af reserven                
 • 4 stk. - Delingsfører, premierløjtnant af reserven                                       
 • 4 stk. - Gruppefører 1, sergent af reserven                                               
 • 8 stk. - Gruppefører 2 og 3, sergent/konstabel af reserven                         

I alt seks officerer og tolv befalingsmænd af sergentgruppen (enkelte kan være konstabler). Bemærk at alle stillinger i totalforsvarsunderafdelingerne er fællesværns.

Personel som designeres til underafdelingskadrerne tilstræbes bosiddende i respektive regionsområder.

I hver af de fem totalforsvarsregioners stabe indgår følgende personel:

 • I Operationssektionen indgår en major af reserven som ingeniørofficer, en major af reserven som militærjuridisk rådgiver og to kaptajner af reserven som henholdsvis operationsofficer og signalofficer.
 • I Efterretningssektionen indgår en kaptajn af reserven som efterretningsofficer.
 • I Transportsektionen indgår en kaptajn af reserven som transportofficer.
 • I forbindelsesofficerspuljen indgår en oberstløjtnant af reserven som chef og tre majorer af reserven som forbindelsesofficerer.
 • Herudover indgår der under hver totalforsvarsregion to lokalforsvarsafsnit hver med en oberstløjtnant af reserven som chef, to majorer af reserven som stabsofficerer og en kaptajn af reserven som stabsofficer.

Designering/omdesignering Man designeres for en 4 årig periode til en funktion.

Ændring af designering kan kun foretages såfremt der er accept fra pågældende, myndigheden og pågældende udstikker.

 

Fakta

Den Regionale Føringsstrukturs primære formål er, at være førere for Totalforsvarsregisteret - de 6000 værnepligtige, som inden for de sidste tre år har gennemført Hærens Basisuddannelse (HBU).

Personellet i den Regionale Føringsstruktur uddannes grundlæggende militære færdigheder og føring til, at være bredt anvendelige i Forsvaret - både i nationale og internationale opgaver.

 

Fakta

Der er 45 Totalforsvars-underafdelinger i den Regionale Føringsstruktur på landsplan.


Lokalforsvarsafsnittene er ansvarlige for at uddannelse af reserve-personellet i Totalforsvars-underafdelingerne.


Den Regionale Føringsstruktur bemander desuden en Regionsstab og en forbindelses-officers gruppen i hver af de tre Totalforsvarsregioner.

Fakta

860 stillinger for personel af reserven - stampersonel, befalingsmænd og officerer.


Personellet er fordelt på landets tre Totalforsvars-regioner: Nord og Midtjylland, Fyn og Sydjylland og Sjælland.


Der er 10 Lokalforsvarsafsnit ("Totalforsvars-afdelinger" - svarende til en bataljonsstab) i den Regionale Føringsstruktur på landsplan.

Stampersonel stillinger: KS, OKS og KP

Befalingsmands stillinger: Fra SG til SSG

Officers-stillinger: Fra LT/PL til OL

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login